POLITYKA PRYWATNOŚCI i POLITYKI COOKIES
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PIOTR ADAMSKI „LUKSUS DOM” HANDEL, PRODUKCJA, EXPORT-IMPORT Z SIEDZIBĄ W ZBRUDZEWIE UL. ŚREMSKA 7B

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności ustala reguły i zasady przetwarzania danych osobowych przez Piotra Adamskiego „Luksus Dom” Handel, Produkcja, Export-Import z siedzibą w Zbrudzewie ul. Śremska 7b w szczególności w zakresie korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.LUKSUSDOM.PL, ale także w zakresie przetwarzania danych kandydatów do pracy czy w związku z przetwarzaniem danych pracowników czy współpracowników Sklepu.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://luksusdom.pl/polityka-prywatnosci/ określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów, w tym Użytkowników oraz odbiorców NEWSLETTERA Sklepu Luksus Dom.

1.3. Administratorem danych osobowych  jest:

Piotr Adamski „Luksus Dom” Handel, Produkcja, Export-Import
Śremska 7b
63-100 Zbrudzewo

Adres e-mail: sklep@luksusdom.pl
strona: www.luksusdom.pl

W razie jakichkolwiek problemów w  zakresie danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z Naszym Działem Obsługi Klientów, którego dane zostały wskazane powyżej.

 1.4. Polityka Prywatności ma na celu, poinformowanie Państwa  jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz do czego je wykorzystujemy. Wszystkie informacje, które zostały nam przez Państwa powierzone, są niezwykle dla nas istotne, dlatego zabezpieczamy je na najwyższym poziomie. 

 1. JAKIE DANE ZBIERAMY?

2.1. Dane zbierane przez Sklep są udostępniane przez Klienta, którego dotyczą  poprzez wypełnienie dostępnych w Sklepie internetowym formularzy kontaktowych, w związku z tworzeniem konta użytkownika Strony – Sklepu na naszej Stronie (www.LUKSUSDOM.pl), realizacją zamówień i płatności za zamówienia lub rejestrowaniem do naszego NEWSLETTERA,  podczas kontaktu za pomocą wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora danych osobowych podczas wizyty Klienta na Naszej stronie internetowej www.luksusdom.pl

Z chwilą wejścia na Naszą stronę internetową rozpoznajemy automatycznie adres IP, komputera, czy innego urządzenia mobilnego z jakiego Państwo korzystacie (Numer IP to numer, za pomocą którego następuje identyfikacja każdego komputera podłączonego do sieci Internet. W przypadku korzystania ze Strony za pomocą urządzenia mobilnego z włączoną funkcją geolokalizacji możemy także rozpoznać dane o Państwa lokalizacji.

Z chwilą dokonania rejestracji na naszej Stronie i wypełnienie formularza użytkownika w zakładce „MOJE KONTO” rozpoczyna się przetwarzanie przez Nas Państwa danych. W związku z tym zbieramy Państwa dane w postaci: imion, nazwiska, adresu elektronicznego – e-mail. W celu zaś zawarcia zamówienia zbieramy następujące Państwa dane: imię i nazwisko/nazwę firmy, adres (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica i numer), numer telefonu, adres e-mailowy, możliwe jest podanie alternatywnego adresu dostawy, informacje o sposobie płatności (numer karty płatniczej, dane posiadacza karty płatniczej, data ważności karty), w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – numer NIP. W związku z korzystaniem przez Państwa z Naszej Strony gromadzimy także Państwa adresy IP komputerów czy innych urządzeń mobilnych, z jakich Państwo korzystacie.

W razie złożenia zamówienia Sklep gromadzi Państwa dane imienne za pomocą formularza dostępnego w zakładce „ZAMÓWIENIA”, także bez konieczności założenia konta użytkownika. Przy tej okazji, zbieramy także powyżej wskazane dane  zgromadzonymi w ramach rejestracji, poza informacjami gromadzonymi w celu założenia konta użytkownika. Informacje, które gromadzimy i które są nam niezbędne, aby móc odpowiadać na Państwa prośby i zamówienia, są wskazane w odnośniku do wypełnianych formularzy. Jeżeli nie wypełnicie Państwo pól, których wypełnienie jest obowiązkowe, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośby i zamówienia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy, jej nadzorowania oraz w celu otrzymywania przez Państwa naszego NEWSLETTERA. Każdorazowo w celu zawarcia umowy sprzedaży podanie określonego minimum danych osobowych jest warunkiem jej  zawarcia.

2.2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji zamówienia, a także w celu realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym z usługi NEWSLETTERA.

2.4. Dane osobowe oraz informacje o zamówieniach i płatnościach chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych przez techniczne systemy bezpieczeństwa. Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer) z zastosowaniem 256 bitowego klucza. Ta technika oferuje najwyższe bezpieczeństwo i dlatego stosowana jest również przez, przykładowo, banki do ochrony danych bankowości internetowej. Przekaz zaszyfrowanych danych poznać można przez przedstawienie zaszyfrowanych kluczy ewentualnych symboli kluczy w dolnym pasku stanu przeglądarki.

2.5. Z uwagi na to, że Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, ma on prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia, a także może zwrócić się do Administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, co może uczynić poprzez kontakt z administratorem danych drogą e-mailową na adres: sklep@luksusdom.pl, pisemnie na adres Sklepu podany w Polityce prywatności. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia Polityki prywatności lub Regulaminu Sklepu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

2.6. W przypadku subskrypcji NEWSLETTERA przez Klienta, Administrator danych osobowych będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje o organizowanych konkursach, promocjach.

2.7. Sklep informuje o  możliwości skorzystania z  prawa do gromadzenia i/lub publikowania informacji dotyczących statystycznej charakterystyki użytkowników Naszego Sklepu, jednakże bez ujawniania danych osobowych Naszych Klientów, w szczególności w zakresie ustalenia statystyki sprzedaży, sposobu korzystania z poszczególnych zakładek, kraju, z którego złożono zamówienie itp., co ma służy do analizy rynku, preferencji Klientów, w szczególności w celu poprawy jakości usług i rozwoju usług zgodnie z tendencjami rynkowymi.

 

 1. POSTANOWIENIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA?

3.1. Klient podaje dobrowolnie dane osobowe wymienionych w Regulaminie Sklepu i formularzach, które są niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu. Z chwilą skorzystania z Naszej Strony lub w związku ze złożeniem zamówienia  są przetwarzane Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa zamówienia przez Sklep oraz jej usługodawców, którym możemy powierzyć przetwarzanie tych danych w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży czy NEWSLETTERA.

 3.2. Dane Klientów, którzy złożyli zamówienie oraz Klientów, którzy zarejestrowali konto w Sklepie internetowym i/lub zamówili NEWSLETTER, są przetwarzane za ich zgodą, lecz jest to konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy.

3.3. Dane osobowe podane podczas kontaktu email lub/i telefonicznego z Administratorem danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta w związku z realizacją umowy sprzedaży i/lub usługą NEWSLETTER, a także w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów Sklepu.

3.4. Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez uprzednio wyrażonej zgody Klienta na cel i zakres udostępnienia danych.

 3.5. Administrator danych osobowych kontaktuje się z Klientem głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją umów sprzedaży zawieranych ze Sklepem.

3.6. Administrator danych korzysta z najnowszych technologii i specjalnych procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

3.7. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych osobowych mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

3.8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny ze względu na cele, dla jakich są one gromadzone przewidziane przepisami prawa, w szczególności:

L.p. Cele przetwarzania danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1. Wykonanie umowy sprzedaży na linii Sklep – Klient (dalej „wykonanie Usługi”) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik, Klient. do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Sklepem, a Klientem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing bezpośredni”). Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu bądź wycofania zgody.
3. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych – w szczególności historia zakupów, adres IP) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich – Partnerów. Art. 6 ust. 1 lit. a) do czasu wycofania zgody.

 

3.9. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody  do czasu odwołania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres przewidziany przepisami prawa w zakresie dochodzenia ewentualnych praw i roszczeń oraz zgodnie z przepisami o rachunkowości. Możesz to uczynić poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres sklep@luksusdom.pl Po otrzymaniu odwołania Twoje nie będą wykorzystywane do innych celów niż wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia.

3.10. Dane przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu, dla celów marketingowych przechowywane są przez czas trwania umowy, a następnie przez okres trwania przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług i czas wynikający z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o rachunkowości, przepisami dot. świadczenia usług sprzedaży oraz zgodnie z otrzymanymi zgodami, a także do chwili wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, zależnie od tego, które z faktów nastąpi jako pierwsze. Administrator oraz Podmiot przetwarzający dane przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych z chwilą złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach, jeśli przepisy prawa będą uprawniały do złożenia takiego sprzeciwu (np. w celach marketingu bezpośredniego).

Przetwarzamy lub przechowujemy Państwa dane w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży czy NEWSLETERA, także po jej zakończeniu w celu:

 • dochodzenia roszczeń i praw przez okres przewidziany przepisami prawa o przedawnieniu roszczeń;
 • realizacji obowiązków przepisów podatkowych, rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,
 • statystycznych i archiwizacyjnych;
 • rozliczalności wykazania przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres, w którym Administrator będzie zobligowany do zachowania danych lub dokumentów, które dokumentują spełnienia wymagań prawnych i umożliwienie kontroli przez organy nadzoru.

3.11. Prawnie uzasadnione interesy dot. marketingu bezpośredniego realizowane przez Nas polegają na oferowaniu Państwu usług w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące Państwa preferencji, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Państwa dobrowolnie, w szczególności poprzez funkcjonalność strony internetowej Administratora, w tym w celu ograniczenia prezentowanych usług lub promocji produktów i usług.

Dzięki temu będziemy mogli utrzymywać z Państwem kontakt w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w szczególności poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, mailowy, pocztowy.

Przetwarzamy Państwa dane również w celach analitycznych, prowadzenia badań i analiz, w tym analiz statystycznych, w zakresie działania Naszych systemów, strony internetowej, poprawiania sposobu świadczenia usług w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów i usług w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu i usług najbardziej dostosowanych do wymagań i potrzeb Naszych Klientów.  Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest proponowanie Państwu produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb (art. 6 ust. 1 lit.  f RODO), w szczególności w zakresie monitorowania Państwa aktywności w zakresie wyszukiwania tzw. słów kluczowych, przedstawiania ofert oraz zarządzanie Państwa aktywnością na naszej stronie internetowej, w tym dopasowanie reklam zgodnie z przeglądanymi przez Państwa treściami w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług.

Przetwarzamy Państwa dane i następnie przechowujemy dane dla celów Naszej archiwizacji oraz realizacji zasady rozliczalności przetwarzania Państwa danych.

Przetwarzamy Państwa dane w celu dochodzenia przez nas roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Państwu ofertą produktu ubezpieczeniowego. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora czy procesora, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu do przetwarzania danych na potrzeby profilowania.

 1. Jakie dane przetwarzamy?

Sklep przetwarza dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwie działalności gospodarczej, numeru telefonu, numer rachunku, adresu e-mail, adresu zamieszkania (prowadzenia działalności), dane do korespondencji, informacje o posiadanym numerze IP,NIP informacje otrzymane od osoby bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, dacie i czasie wizyty na stronie www Sklepu, lub obejrzanych produktach i usługach, a także historii zamówień usług, na zasadach profilowania danych, a także wszelkie niezbędne informacje mające charakter danych osobowych koniecznych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, w szczególności w zakresie informacji przekazywanych w korespondencji dot. zamówienia i realizacji umowy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, a pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

 W przypadku wybrania przez  Państwo metody płatności za zamówienie za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych lub innych instrumentów bankowych, zapłata taka obejmuje przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie weryfikacji bezpieczeństwa transakcji płatniczej (powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wyspecjalizowanym w wykrywaniu oszustw w płatnościach on-line) oraz dla ochrony praw Sklepu w zakresie dochodzenia roszczeń oraz potwierdzenia zasad płatności.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWCYH” (FACEBOOK).

Sklep informuje, że macie Państwo możliwość podzielenia się w mediach społecznościowych (Facebook), informacjami lub treściami zawartymi na Stronie. Tego rodzaju treści podlegają zastrzeżeniom prawnym sformułowanym przez Sklep i ujawnionym na Stronie. Klikając na stosowny przycisk na naszej Stronie internetowej odnoszący się do mediów społecznościowych, oznaczona przez użytkownika treść jest przenoszona z serwera Sklepu i przesyłana na stronę internetową mediów społecznościowych. Wykorzystanie takich treści po jej przeniesieniu w wyniku działań użytkownika, jest regulowane na podstawie warunków korzystania ze strony internetowej, do której prowadzi link. Polecamy Państwu do przeczytania z ich treścią. Przesyłanie treści z naszej Strony internetowej na stronę internetową mediów społecznościowych następuje z wyłącznie z Państwa inicjatywy i na  wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Sklep nie odpowiada za korzystanie lub wykorzystanie przekazywanych treści lub jakiekolwiek inne działanie związane z treścią od chwili, gdy treść z naszej Strony zostanie przesłana do innej strony internetowej.

 

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

6.1. W przypadku, gdy dane osobowe, których Administratorem jest Sklep, zbierane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą (w celu zawarcia i realizacji umowy), Administrator Danych Osobowych ma obowiązek poinformować o adresie swojej siedziby i miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu przetwarzania tych danych, a w szczególności znanych mu w czasie udzielania informacji przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, prawie klienta do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności lub obowiązku ich podania wraz z podstawą prawną wprowadzającą ww. obowiązek.

6.2. Jeżeli Klient wyrazi pisemny sprzeciw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sklep do celów marketingowych i reklamy produktów własnych, to wówczas należy wstrzymać przetwarzanie zakwestionowanych danych osobowych w wyżej określonym celu.

6.3. Sklep przetwarza dane osobowe swoich klientów w celu wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z umową Sklepu w przedmiocie świadczenia usług sprzedaży towarów bezpośrednio w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem sklepu internetowego a także portali sprzedażowych, z którymi współpracuje Sklep.

6.4. Sklep przetwarza dane w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem i celami Sklepu polityki personalnej oraz bieżącej obsługi stosunków pracy, a także innych stosunków cywilnoprawnych nawiązywanych przez Sklep działającą jako pracodawca lub zleceniobiorca innych stosunków cywilnoprawnych, a także dla realizacji innych usprawiedliwionych celów i zadań Sklepu. – z poszanowaniem praw i wolności osób powierzających Sklepowi swoje dane.

6.5. Wykonywanie działalności Sklepu polega na:

 • zawieraniu umów sprzedaży towarów i usług na rzecz klientów w sklepach stacjonarnych oraz internetowych;
 • zawieraniu umów sprzedaży towarów i usług dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców;
 • sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem portali sprzedażowych w Internecie, z którymi współpracuje Sklep
 • zawieraniu umów pracy, współpracy z pracownikami, współpracownikami Sklepu oraz celem zbierania danych kandydatów na stanowiska pracy czy współpracy ze Sklepem.

6.7. Dane osobowe przez Sklep mogą być przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i nie dłużej niż jest to konieczne dla osiągniecia tych celów z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisu dotyczących umowy sprzedaży i świadczenia usług Kodeksu cywilnego, a także roszczeń wynikających z umów sprzedaży i świadczenia usług.

 

 1. ZABEZPIECZENIE PAŃSTTWA DANYCH OSOBOWYCH.

7.1. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych Sklep zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w systemach informatycznych, a w szczególności do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

7.2. Za monitorowanie prawidłowego działania zabezpieczeń w Sklepie odpowiedzialni są Administrator Danych Osobowych.

 

 1. POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

8.1. Podczas odwiedzania Sklepu internetowego www.luksusdom.pl system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki „cookies”. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym korzystanie ze Strony sklepu internetowego. Jeśli Klient zablokuje stosowanie cookies, strona internetowa oraz serwis sklepu internetowego będą działać jedynie w ograniczonym zakresie. Pojęcie „cookies” należy definiować jako dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, Klientów Sklepu przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika – Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki takie umieszczone są w protokole http służącym do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką internetową. Składa się on z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika/Klienta Sklepu oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.  Pliki cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości innych witryn internetowych.

8.2. Większość używanych plików cookies jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne), które służą do oferowania Klientowi funkcji koszyka na wielu stronach Sklepu internetowego. Korzystanie także z cookie przechowywanych na twardym dysku komputera Klienta. Podczas kolejnej wizyty Klienta na Stronie internetowej serwis sklepu internetowego automatycznie rozpoznaje Klienta oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Klient, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Klienta. W związku z polityką prywatności dane te są zaszyfrowane dzięki czemu uniemożliwiają dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Powszechnie stosowane oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego Państwa korzystacie.

 

 1. ODBIORCY DO KTÓRYCH PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE KLIENTA.

9.1. Dane Klienta mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. Te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane Klienta, administrator może przekazać, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane Klienta mogą być, w sporadycznych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na rzecz Klienta lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

 

 1. OCHRONA I KASOWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Większość operatorów kart kredytowych oraz przelewów elektronicznych PayU, Przelewy 24, przy spełnieniu pewnych wymogów, zabezpieczają przed wszelkimi stratami, które mogą powstać poprzez niezgodne z prawem użycie karty kredytowej lub konta PayU. Jeśli masz pytania dotyczące standardów ochrony danych osobowych, szukasz informacji lub chcesz wykasować dane, kieruj je w formie pisemnej do Sklepu wysyłając na adres e-mail: sklep@luksusdom.pl lub listownie na adres podany do kontaktu ze Sklepem.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.

Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora  danych osobowych:

9.1.    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

9.2.    żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,

9.3.    żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają,

9.4.    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

9.5.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, profilowania (jeśli przepisy prawa na to pozwalają),

9.6.    przenoszenia danych osobowych, jeśli będzie to technicznie możliwe do spełnienia, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może przesłać te dane innemu administratorowi danych, na warunkach przewidzianych przepisami prawa i wewnętrznymi regulaminami,

9.7.    wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9.8.    Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody Klient może dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.9.  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

Z praw wskazanych w pkt 9 możecie Państwo skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@luksusdom.pl bądź kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śremska 7b, (63-100) Zbrudzewo, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce bezpieczeństwa. Zmiany będą publikowane na stronie Sklepu w celu informacyjnym.